Podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely zasílání informací obchodních sdělení:

 1. Souhlasím s tím, aby mi společnost Medim, spol. s r.o., se sídlem Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice, IČ: 48953041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30795, která provozuje portály medim.cz, technicka-zarizeni.cz, vakinfo.cz, tlak.info, eventium.cz dostupné na webových adresách www.medim.cz, www.technicka-zarizeni.cz, www.vakinfo.cz, www.tlak.info, www.eventium.cz (dále jen „Portály“ a „Provozovatel“), zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabízení výrobků či služeb, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image (dále jen „obchodní sdělení“). Beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, že obchodní sdělení zaslána Provozovatelem se mohou týkat nejen Provozovatele, ale i třetích osob.
 2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně uděluji Provozovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro zasílání obchodních sdělení, a to pro účely jejich zařazení do příslušné databáze a pro účely zasílání obchodních sdělení. V souladu s předchozí větou budou zpracovány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty (email) a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).
 3. Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, a to na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím komunikačních prostředků Portálů, či prostřednictvím emailu uvedeného v příslušném obchodním sdělení.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. Osobní údaje poskytnuté Provozovateli na základě tohoto souhlasu nebudou poskytnuty ani předány třetí straně.
 6. Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech, která mám v případě, že bych se domníval, že Provozovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Konkrétně se jedná o následující práva:
  – právo požádat Provozovatele o vysvětlení,
  – právo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav.
 7. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu požádat Provozovatele o informaci o zpracování mých osobních údajů, kterou mi je Provozovatel povinen předat. Beru na vědomí, že Provozovatel má v takovém případě právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení v celém svém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala provedení registrace.